Over havo De hof

Zorg & begeleiding

U bent hier:
Zorg & begeleiding

Vertrouwenspersonen

Havo De Hof kent twee soorten vertrouwenspersonen: een vertrouwensdocent (een medewerker van havo De Hof) en een vertrouwenspersoon (een medewerker in dienst van ZAAM). Voor een klacht tegen ongewenst gedrag kan in eerste instantie contact worden opgenomen met de mentor of de vertrouwensdocent op school. Dat is mevrouw S. Mowday, s.mowday@havodehof.nl

Mevrouw T. van Straaten is onze veiligheidscoördinator, zij maakt, in samenspraak met de schoolleiding en de vertrouwenspersoon, het veiligheidsbeleid.

ZAAM kent ook enkele speciaal opgeleide en gecertificeerde vertrouwenspersonen. Bij ernstige klachten (in het bijzonder seksuele intimidatie, racisme of een andere vorm van discriminatie, agressie of geweld) of als je niet op school met iemand durf te praten, bieden zij een luisterend oor. Collega’s maar ook leerlingen of ouders kunnen zich rechtsreeks tot hen wenden. Zij stellen zich voor op de site van ZAAM.  http://www.zaam.nl/zaam-info.

Wanneer er geen oplossing kan worden bereikt, kan de vertrouwenspersoon je begeleiden bij het indienen van een klacht.

Meer informatie over de verdere procedure is beschreven in de Klachtenregeling ZAAM.

Passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs is het voor scholen verplicht inzichtelijk te maken welke vormen van extra ondersteuning de school kan aanbieden.

Alle scholen in Amsterdam bieden de basisondersteuning aan, de extra ondersteuning geeft scholen de mogelijkheid om zich te onderscheiden ten opzichte van elkaar. De extra ondersteuning is terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel, de uitwerking daarvan is terug te vinden in het schoolondersteuningsplan. Het eerste aanspreekpunt voor passend onderwijs is de zorgcoördinator. 

Het schoolondersteuningsprofiel is terug te vinden op onze website onder het kopje school  zorg en begeleiding  schoolondersteuningsprofiel.

Samenwerkingsverband


Per 1 augustus 2014 is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor passend onderwijs. Havo De Hof werkt samen met Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.swvadam.nl.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als school hebben we aandacht voor de leer- en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Als blijkt dat er omstandigheden zijn die belastend of belemmerend zijn voor die ontwikkeling, zal de leerling in het zorgteam van de school besproken worden. Als er vermoeden is dat die belemmeringen zich in de thuissituatie voordoen, zal de school hierover in gesprek gaan met de ouders/verzorgers om samen een oplossing te vinden. In een aantal gevallen kan sprake zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. Scholen zijn verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. Op elke school is een aandachtsfunctionaris die de toepassing van de meldcode implementeert en coördineert. Het volgen van het stappenplan kan leiden tot het organiseren van de juiste hulp en/of tot een melding bij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over een dergelijke melding.

Op de volgende website vind u hier meer informatie over.

Verzuim

Onderwijs maak je samen, daar zijn leerlingen en medewerkers bij nodig. Verzuim is daarom een punt van continue aandacht op havo De Hof.

Wij werken preventief, dit betekent dat we verzuim in een vroegtijdig stadium trachten te signaleren en daar een passende oplossing bij zoeken. Meer informatie kunt u vinden in ons verzuimprotocol. Verzuimbeleid is gekoppeld aan zorg. Onze verzuimcoördinator screent wekelijks het verzuim van leerlingen en onderneemt actie indien nodig. Uiteraard maken wij onderscheid in geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. In beide gevallen worden ouders geïnformeerd en wordt gekeken of er ondersteuning of extra zorg noodzakelijk is.
De afspraken rond verzuim worden op de eerste ouder-informatieavond met ouders gecommuniceerd. 

Het verzuimprotocol is terug te vinden op onze website onder het kopje ouders  protocollen  verzuimprotocol.

Privacy

In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens van leerlingen en ouders, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Het reglement is te vinden via: Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het onderwijs en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving van de leerlingen op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school en van ZAAM die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting of andere rechtmatige grondslag bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal en het gebruik van sociale media door uw kind(eren) in het kader van het onderwijs. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur of, als de toestemming in Magister is gegeven, door zelf in Magister de toestemming in te trekken.