Over havo De hof

Zorg & begeleiding

U bent hier:
Zorg & begeleiding

Zorg & begeleiding

Soms lukt het leren niet zo goed of zit je niet zo lekker in je vel. Dan willen we je graag helpen om weer beter te functioneren. In eerste instantie kunnen jij of je ouders met deze problemen bij je mentor terecht. Een mentor is een docent met wie je kunt praten over hoe het op school of thuis gaat. Bij deze mentor volg je ook een mentoruur, waarin het gaat over bijvoorbeeld de sfeer in de klas, huiswerk plannen, doelen stellen, toetsen voorbereiden en activiteiten organiseren.

Als de mentor je niet verder kan helpen, kan deze je verwijzen naar de zorgcoördinator en/of de mensen van het interne zorgteam. Het interne zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de counselor, de schoolsucces coach, de begeleider passend onderwijs en de ouder- en kindadviseur.

Passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs is het voor scholen verplicht inzichtelijk te maken welke vormen van extra ondersteuning de school kan aanbieden. Alle scholen in Amsterdam bieden de basisondersteuning aan. De extra ondersteuning geeft scholen de mogelijkheid om zich te onderscheiden ten opzichte van elkaar. De extra ondersteuning is terug te vinden in het schoolondersteuningsplan. Voor een kort overzicht van de ondersteuning klikt u hier.

Per 1 augustus 2014 is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor passend onderwijs. Havo De Hof werkt samen met Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.swvadam.nl

Het eerste aanspreekpunt voor passend onderwijs op havo De Hof is de zorgcoördinator, Trees van Straaten. Als u vragen heeft over ondersteuning bij speciale leerbehoeften, zoals dyslexie, ADHD en ASS, kunt u contact met haar opnemen: t.van.straaten@havodehof.nl

Verzuim

Onderwijs maak je samen. Daar zijn leerlingen en medewerkers bij nodig. Verzuim is daarom een punt van continue aandacht op havo De Hof.

Wij werken preventief, dit betekent dat we verzuim in een vroegtijdig stadium trachten te signaleren en daar een passende oplossing bij zoeken. Meer informatie kunt u vinden in ons verzuimprotocol. Verzuimbeleid is gekoppeld aan zorg. Onze verzuimcoördinator screent wekelijks het verzuim van leerlingen en onderneemt actie indien nodig. Uiteraard maken wij onderscheid in geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. In beide gevallen worden ouders geïnformeerd en wordt gekeken of er ondersteuning of extra zorg noodzakelijk is.
De afspraken rond verzuim worden op de eerste ouder-informatieavond met ouders gecommuniceerd. 

Het verzuimprotocol is terug te vinden op onze website onder het kopje ouders -> protocollen ->  verzuimprotocol.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als school hebben we aandacht voor de leer- en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Als blijkt dat er omstandigheden zijn die belastend of belemmerend zijn voor die ontwikkeling, zal de leerling in het zorgteam van de school besproken worden. Als er vermoeden is dat die belemmeringen zich in de thuissituatie voordoen, zal de school hierover in gesprek gaan met de ouders/verzorgers om samen een oplossing te vinden. In een aantal gevallen kan sprake zijn van kindermishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. Scholen zijn verplicht een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Deze meldcode werkt vanuit een stappenplan dat wordt gebruikt indien er een vermoeden is van mishandeling, huiselijk geweld of verwaarlozing. Op elke school is een aandachtsfunctionaris die de toepassing van de meldcode implementeert en coördineert. Het volgen van het stappenplan kan leiden tot het organiseren van de juiste hulp en/of tot een melding bij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ouders/verzorgers worden altijd geïnformeerd over een dergelijke melding.

Vertrouwenspersonen

Havo De Hof kent twee soorten vertrouwenspersonen: een vertrouwensdocent (een medewerker van havo De Hof) en een vertrouwenspersoon (een medewerker in dienst van ZAAM). Voor een klacht tegen ongewenst gedrag kan in eerste instantie contact worden opgenomen met de mentor of de vertrouwensdocent op school. Dat is mevrouw E. Smit.

ZAAM kent ook enkele speciaal opgeleide en gecertificeerde vertrouwenspersonen. Bij ernstige klachten (in het bijzonder seksuele intimidatie, racisme of een andere vorm van discriminatie, agressie of geweld) of als je niet op school met iemand durf te praten, bieden zij een luisterend oor. Collega’s maar ook leerlingen of ouders kunnen zich rechtsreeks tot hen wenden.

Wanneer er geen oplossing kan worden bereikt, kan de vertrouwenspersoon je begeleiden bij het indienen van een klacht.

Meer informatie over de verdere procedure is beschreven in de klachtenregeling ZAAM.