Havo De Hof respecteert de privacy van uw kind. Bij het verwerken van persoonsgegevens werken we volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan onderwijsinstellingen stelt. Zo hanteren we strenge codes voor het gebruik en uitwisselen van leerlinggegevens, zorgen we ervoor dat deze gegevens goed beveiligd zijn en bewaren ze niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

>> Volledige privacyreglement downloaden

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle platformbezoeken, transacties en overeenkomsten met Havo De Hof

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van ons platformen dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website https://www.havodehof.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Havo De Hof  in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Havo De Hof gebruikt uw persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief. Daartoe verwerken wij uw naam, e-mailadres, organisatie, relatie tot Havo De Hof en uw functie. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal een jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • naam
  • organisatie/instelling
  • e-mailadres
  • relatie tot Havo De Hof
  • bewaartermijnen
  • functie

Havo De Hof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Havo De Hof gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Beveiliging van gegevens
Havo De Hof maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgt Havo De Hof ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.