Voor leerlingen

Algemene bepalingen bevorderingsnormen havo De Hof

Je bent hier:
Bevorderingsnormen

Rapportage en bevordering onderbouw Cijfers inzien door ouders

Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke inlogcode. We wijzen erop dat ook reeds ingevoerde cijfers nog gewijzigd kunnen worden. Aan de cijfers in magister kunnen dus geen rechten ontleend worden. Vlak voor het einde van het schooljaar wordt het cijferprogramma voor de ouders gesloten en kunnen de ouders de cijfers niet meer zien. De definitieve vaststelling van de rapport- en eindcijfers vindt plaats tijdens de rapport c.q. bevorderingsvergadering. De leerlingen (met uitzondering van de examenklassen) ontvangen drie rapporten, verdeeld over het schooljaar. Ouders hebben in de periode tussen de rapporten via Magister inzage in de cijfers.

Eindcijferberekening

Voor de berekening van het eindcijfer wordt uitgegaan (van de rapportcijfers) van het voortschrijdend gemiddelde. Het voortschrijdend gemiddelde is het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers gedurende het jaar, afgerond op 1 decimaal. In de bovenbouw wordt het cijfer onafgerond meegenomen van havo 4 naar havo 5.

Bevorderen of afwijzen

Voor ieder leerjaar zijn normen vastgesteld op basis waarvan leerlingen worden bevorderd.
In alle gevallen geldt dat indien niet voldaan wordt aan de bevorderingsnormen, afwijzen volgt. In bijzondere gevallen kan de rapportvergadering besluiten om in de onderbouw voorwaardelijk te bevorderen met aanvullende afspraken. Deze afspraken worden dan vastgelegd in het leerlingendossier.

Cijferbepaling havo 1 t/m havo 3

Op drie momenten in het jaar wordt een rapport uitgedraaid. Het cijfer per vak is een voortschrijdend gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers. Dat betekent dat alle cijfers bij elkaar een gemiddeld cijfer leveren. Dit gemiddelde verandert in de loop van het schooljaar door toevoeging van nieuwe cijfers (met eventuele andere wegingen). Op het eindrapport worden alle cijfers afgerond op een heel cijfer, op tussenrapporten worden de cijfers genoteerd met een decimaal.

Cijferbepaling havo 4 en 5

In havo 4 wordt het eindcijfer niet afgerond. Het behaalde cijfer aan het einde van havo 4 is het gemiddelde van de schoolexamens en zal als zodanig worden meegenomen naar havo 5. Bevordering in havo 4 gebeurt dan ook op grond van de cijfers met één decimaal.
In havo 5 wordt niet bevorderd maar wordt geconstateerd, aan de hand van de landelijke slaag/zakregeling, of een leerling het havo diploma heeft behaald of niet.
Meer informatie over de slaag/zakregeling is terug te vinden in het examenreglement.

Algemene bepalingen bij bevorderingsnormen havo 1, 2 en 3

 • De rapportvergadering stelt vast bevorderen of afwijzen. Aan bevorderen kunnen voorwaarden worden gesteld.
 • Bevorderen of afwijzen gebeurt op basis van het eindrapport en wordt bepaald in de eindvergadering. Onvoldoende punten worden als volgt berekend: een eindcijfer 5 geeft 1 onvoldoende punt, een eindcijfer 4 geeft 2 onvoldoende punten, een eindcijfer 3 of lager geeft 3 onvoldoende punten.
 • Een compensatiepunt kan gehaald worden uit een eindcijfer een 7 of hoger. Uit de vakken levensbeschouwelijke vorming, techniek, muziek, tekenen en lichamelijke opvoeding, tellen in bovenstaande regeling als maximaal 1 compensatiepunt. Een eindcijfer van een 7 of hoger geeft 1 compensatiepunt
 • Als de resultaten zodanig zijn dat een leerling niet bevorderd kan worden, volgt een bespreking en advies over de verdere loopbaan.
 • Een leerling mag niet twee keer in hetzelfde leerjaar doubleren en ook niet twee opeenvolgende leerjaren. Met andere woorden: wie bijvoorbeeld de havo 2 doubleert, mag niet in havo 3 doubleren.
 • De rapportvergadering heeft het recht om in bijzondere gevallen van de bevorderingsnormen af te wijken. Wat een bijzonder geval is, is ter beoordeling van de rapportvergadering.

Absenties tijdens toetsen onderbouw

Onder toetsen worden zowel proefwerken (PW), schriftelijke overhoringen (SO), mondelinge overhoringen (MO) en praktische opdrachten (PO) en presentaties voor een cijfer verstaan.

Bij het inhalen van een gemiste toets in de onderbouw (Havo 1 t/m havo 3) wordt er onderscheid gemaakt tussen een geoorloofde absentie en een ongeoorloofde absentie.

Voor alle gemiste toetsen wordt de code Inh. genoteerd bij het cijferoverzicht in Magister. Hiermee is zichtbaar dat er een toets is gemist. Wanneer er in het absentieoverzicht in Magister de code AT verschijnt is er spraken van een ongeoorloofde absentie tijdens een toets.

Geoorloofde absenties

Van een geoorloofde absentie is sprake wanneer de leerling voorafgaand aan de toets afwezig is gemeld door een ouder/verzorger.

Bij een geoorloofde absentie wordt de toets ingehaald op afspraak met de vakdocent. De leerling dient hiervoor zelf actief de docent te benaderen. De toets dient zo snel mogelijk te worden ingehaald. Er wordt gestreefd naar een inhaalmoment binnen 3 weken na afname van de toets.

Afwezigheid tijdens een afgesproken inhaalmoment tussen vakdocent en leerling wordt gezien als een ongeoorloofde absentie.

Ongeoorloofde absenties

Van een ongeoorloofde absentie is sprake wanneer een leerling afwezig is bij het maken van een toets, zonder dat dit vooraf is gemeld bij school of wanneer er sprake is van spijbelen.

Een ongeoorloofde absentie wordt binnen 3 weken na het moment van de gemiste toets ingehaald. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van de inhaalafspraak, daarnaast is het mogelijk dat de docent een inhaalmoment vaststelt voor de leerling.  Wanneer de leerling de toets niet op het afgesproken moment, dan wel niet binnen 3 weken ingehaald heeft wordt er een cijfer 1 toegekend aan de toets. De toets kan hierna niet worden ingehaald of herkanst.

Bevorderingsnormen van havo 1 naar havo 2

Toelaten:

1x 5

1x 4 + 1 compensatiepunt

2x 5 + 1 compensatiepunt

1x 5+ 1x 4 + 3 compensatiepunten

Aanvullend op het bovenstaande:

Indien twee vijven of een vier behaald zijn/is voor de vakken NE, EN, WI is een leerling niet bevorderaar naar havo 2. Dat geldt eveneens voor het eindcijfer 3 of lager.

Compensatatiepunten:

Een compensatiepunt kan gehaald worden uit een eind cijfer van een 7 of hoger.

Uit de vakken levensbeschouwelijke vorming, techniek, muziek, tekenen en lichamelijke oefening, tellen in bovenstaande regeling als maximaal 1 compensatiepunt worden gehaald.

Het havotalent programma dient naar behoren te worden afgesloten. Hier kan geen compensatie uit worden gehaald.

havo 1 naar vwo 2 (opstroom)

Wij kunnen een leerling ondersteunen bij de bevordering van havo 1 naar vwo 2.  Na het tweede rapport kunnen ouders op school een advies voor het vwo uitvragen.
Indicatie of een overstap naar het vwo kans van slagen heeft is een eindrapport waarbij het laagste cijfer een onafgronde 7,5 is. Daarnaast is een vwo-advies van de rapportvergadering nodig waarbij studie- en werkhouding worden meegenomen.  Het is echter aan de vwo school of zij de leerling aannemen.

Bevorderingsnormen van havo 2 naar havo 3

Toelaten:

1x 5  + 1 compensatiepunt

2x 5 + 2 compensatiepunten

1x 4 + 2 compensatiepunten

1x 5 en 1x 4 + 3 compensatiepunten

Aanvullend op het bovenstaande:

Indien twee vijven of een vier behaald zijn/is voor de vakken NE, EN, WI is een leerling niet bevorderd naar havo 3.  Dat geldt eveneens voor het eindcijfer 3 of lager.

Het havotalent programma dient naar behoren te worden afgesloten

Compensatiepunten

Compensatie punten kunnen gehaald worden uit een eindcijfer van een 7 of hoger.

Uit de vakken levensbeschouwelijke vorming, techniek, muziek en lichamelijke opvoeding kan maximaal één compensatiepunt gehaald worden.

De vakken levensbeschouwelijke vorming, techniek, muziek, kunst/beeldende vorming en lichamelijke oefening, tellen deze vakken in bovenstaande regeling als maximaal 1 vak

havo 2 naar vwo 3

Wij kunnen een leerling ondersteunen bij de bevordering van havo 2 naar vwo 3.  Na het tweede rapport kunnen ouders op school een advies voor het vwo uitvragen.
Indicatie of een overstap naar het vwo kans van slagen heeft is een eindrapport waarbij een leerling 75 punten of meer hebben behaald op het eindrapport voor alle tien examenvakken (NE, FA, DU, EN, AK, GS, WI, NASK, BI, KUBV).  Dit komt uit op een cijfergemiddelde van een 7,5 op het eindrapport.

Daarnaast is een vwo-advies van de rapportvergadering nodig waarbij studie- en werkhouding worden meegenomen.  Het is echter aan de vwo school of zij de leerling aannemen.

Bevorderingsnormen van havo 3 naar havo 4

Toelaten:

 

1x 5 + 1 compensatiepunt*

2x 5 + 2 compensatiepunten*

1x 4 + 2 compensatiepunten*

1x 5 en 1x 4 + 3 compensatiepunten*

* in alle gevallen geldt dat de benodigde compensatie 1 punt lager is indien het vakken betreft die niet meer gevolgd worden in de bovenbouw.

Aanvullend op het bovenstaande

 • Indien twee vijven of lager zijn behaald voor de vakken NE, EN, WI volgt afwijzen (van havo 3 naar havo 4 bij keuze C&M zonder wiskunde vervalt WI in voorgaande regel).
 • Een eindcijfer vier of twee eindcijfers van een vijf  mag/mogen niet voorkomen bij een vak dat in bovenbouw wordt gevolgd.
 • Een eindcijfer van een 5 of lager mag niet voorkomen bij een vak uit het verplichte deel van het gekozen profiel.

Compensatie

Compensatiepunten kunnen behaald worden uit: tenminste een cijfer boven de 6,5 (afgerond een 7)  in de groep  Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en biologie mits deze vakken in havo 4 gevolgd worden. 

Aanvullende eisen voor de profielkeuze:

 • De vergadering stemt in met het gekozen vakkenpakket, omdat er vertrouwen is in de slagingskansen van de betreffende leerling.
 • Er kan bevorderd worden met een aangepast pakket. Indien het pakket niet wordt aangepast, leidt dit tot doubleren in havo 3.
 • Voor het kiezen van een extra vak worden verzwarende eisen gesteld (minimaal een 7,0 gemiddeld op de eindlijst voor alle havo 4 vakken), daarnaast moet het vak inroosterbaar zijn.
 • Voor het kiezen van wiskunde B is voldoen aan het Beewis traject verplicht.

Bevorderingsnormen van havo 4 naar havo 5

Bij de bevordering van havo 4 naar havo 5 wordt de slaag/zakregeling gehanteerd voor de cijfers op het eindrapport havo 4. Deze heeft een andere uitvoering dan klas 1 t/m 3.

Cijferbepaling

Voor het bevorderen naar havo 5 maken we gebruik van het gemiddeld schoolexamencijfer per vak. Een gemiddeld schoolexamencijfer is een cijfer wat 1 decimaal heeft en het resultaat is van alle gemaakte toetsen uit het programma van toetsing en afsluiting (hierna te benoemen PTA) bij een bepaald vak. Deze schoolexamens en de weging per onderdeel, staan beschreven in het PTA. Een leerling is niet bevorderbaar indien het PTA dossier voor havo 4 incompleet is. Gedurende het schooljaar hanteren we een voortschrijdend gemiddelde van behaalde cijfers uit het PTA. Op basis van het cijfer op 1 decimaal, zal worden vastgesteld of een leerling voldoet aan de bevorderingsnormen.

Aanvullend op het bovenstaande

 • De leerling moet voldoen aan de kernvakkenregel: bij alle eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor.
 • Geen enkel eindcijfer mag lager dan een 3.5 zijn.
 • De vakken maatschappijleer, CKV, LO, havo Talent en LV dienen met een voldoende te worden afgesloten.
 • De afzonderlijke vakken maatschappijleer, CKV, LO, havo Talent en LV tellen niet mee als eindcijfer.
 • Uit het gemiddelde van de cijfers van maatschappijleer en CKV wordt een voorlopig combinatiecijfer vastgesteld, deze telt mee als eindcijfer en heeft dus invloed op het gemiddelde van alle eindcijfers.
 • Bij doubleren dienen de vakken maatschappijleer en CKV opnieuw gevolgd te worden, tenzij er een eindcijfer van een 7 of hoger per vak is behaald. LO, havo talent en LV dienen te allen tijde opnieuw gevolgd te worden.

Dit leidt tot de volgende bevorderingsnorm:

Toelaten:

Gemiddeld eindcijfer van alle centraal eindexamen vakken is tenminste 5,5 en:

De vakken LO, maatschappijleer, CKV havo talent en LV zijn voldoende afgerond, en:

1x 4.5 – 5.4 + gemiddelde van alle eindcijfers is tenminste 5,5

2x 4.5 – 5.4 + gemiddelde van alle eindcijfers is tenminste 5,5 + 2x minimaal 6.5

1x 3.5 – 4.4 + gemiddelde van alle eindcijfers is tenminste 5,5 + 2x minimaal 6.5

1×5 4.5 – 5.4 en 1×4 3.5 – 4.4 + gemiddelde van alle eindcijfers is tenminste 5,5 + 3x minimaal 6.5

Vastgestelde bevorderingsnormen havo De Hof 2020-2021