Voor leerlingen

Profielkeuze

Je bent hier:
Profielkeuze

Voorwoord

Dit profielkeuzeboekje van Havo De Hof is bedoeld voor leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Het geeft praktische informatie over het profielkeuzetraject, informatie over de profielen zelf, over de nieuwe vakken en de bijzonderheden op onze school.

Wij bieden als school een breed scala aan mogelijkheden in de vrije keuzeruimte. Het idee hierachter sluit aan bij onze missie: proberen recht te doen aan talenten.
Dit boekje biedt een handvat voor de keuze die de leerlingen uit klas 3 dit schooljaar gaan maken.

Alle actuele informatie over de profielkeuze en informatie over de vakken die zowel in de onderbouw als de bovenbouw worden gegeven, is te vinden op de site onder het kopje’Over de school – Decanaat’

Martin Merkelbag
Decaan Havo De Hof

De Tweede Fase en de profielkeuze

Met de term Tweede Fase wordt de bovenbouw aangeduid, die start in klas 4 en eindigt in klas 5. Officieel wordt de taak van de leerlingen in de bovenbouw niet in lesuren, maar in studielasturen (SLU’s) uitgedrukt. Die term wordt hier verder niet meer gebruikt, maar voor precieze informatie en meer achtergronden bij de profielen is de site van de rijksoverheid te raadplegen, www.overheid.nl.

De vier profielen waaruit gekozen kan worden:

• Cultuur en Maatschappij (CM)
• Economie en Maatschappij (EM)
• Natuur en Gezondheid (NG)
• Natuur en Techniek (NT)

Elk profiel bestaat uit:


Een gemeenschappelijk deel: vakken die alle leerlingen in alle profielen verplicht volgen.
Een profieldeel: vakken die deels verplicht en deels gekozen zijn binnen het profiel.
Het vrije deel: in ieder geval kiest elke leerling één verplicht vak.

Daarnaast is het mogelijk een zgn 8ste vak te kiezen. Dit is noodzakelijk voor een eventuele doorstroom naar het VWO. Deze keuze moet zo zijn dat er voldaan wordt aan de toelatingseisen van het VWO (een tweede moderne vreemde taal).
Er zijn wel enkele eisen die op school verder besproken worden.
Een tweede vak in de vrije ruimte kan alleen ingeroosterd worden als het voor de school organisatorisch uitvoerbaar is.

De keuze van vakken heeft invloed op de studiemogelijkheden na het behalen van het
havo-diploma. Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs kunnen namelijk verplichtingen stellen. Zie hiervoor www.overheid.nl, regeling en aanmelding hoger onderwijs.

In de Tweede Fase vindt in klas 4 en 5 het Schoolexamen (SE) plaats. Leerjaar 5 wordt afgesloten met een Centraal Examen (CE). Het gemiddelde van Schoolexamen en Centraal Examen vormt het eindcijfer op het diploma.

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de bovenbouw staat precies per vak beschreven wat de vereisten voor het Schoolexamen zijn.
Voor het aantal lesuren per vak, het rooster van de bovenbouw en het huidige PTA is via de schoolsite te raadplegen.

Tijdpad profielkeuze

Oktober 2020

12 november 2020

Begin december 2020

Januari 2021

Vrijdag 29 januari 2021

Februari: adviesgesprekken

Vrijdag 19 maart 2021

Donderdag 1 april 2021

Half april 2021

Projectweek met als thema: profielkeuze.

Ouderavond profielkeuze (uitgesteld).

Eerst voorlopige profielkeuze.

Vakadviezen van vakdocent.

Vakadviezen van de vakdocenten zijn bekend bij leerling en decaan.

Met de leerlingen in gesprek naar aanleiding van voorlopige profielkeuze en de vakadviezen: 2de voorlopige keuze.

Uiterste inleverdatum profielkeuze (definitief).

Alle eventuele wijzigingen zijn verwerkt door de decaan.

Leerling en ouders controleren de profielkeuze. Leerlingen krijgen deze mee en moeten ondertekend retour voor 23 april 2021.

Profielen in de bovenbouw

Bij Cultuur en Maatschappij (CM) ligt het accent op geschiedenis, talen, kunsten en communicatie.
De basisvakken zijn Geschiedenis en Frans of Duits. Verder Economie of Aardrijkskunde. Je volgt Wiskunde A (er is ook een variant zonder Wiskunde mogelijk).

In Economie en Maatschappij (EM) ligt het accent op politiek sociale en maatschappelijk economische kwesties.
De basisvakken zijn Economie en Geschiedenis en Wiskunde A.
Binnen dit profiel kan Bedrijfseconomie gekozen worden

In Natuur en Gezondheid (NG) draait het om de mensen, dieren en planten en hun onderlinge samenhang.
De basisvakken zijn Biologie en Scheikunde en Wiskunde A.

In Natuur en Techniek (NT) staan de exacte vakken en techniek centraal.
De basisvakken zijn Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde.

Voor alle profielen geldt dat het vak Kunst aangeboden wordt.

CM

Gemeenschappelijk deel
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, LOB LV (alleen in klas 4)
Profielwerkstuk

Profieldeel
Geschiedenis
Frans of Duits

Keuzevakken in het profieldeel
Aardrijkskunde of Economie (in profiel CM kan Economie niet gekozen worden zonder
Wiskunde A)
Kunst of Frans of Duits

Vrije deel
Wiskunde A (verplicht bij Economie) of Aardrijkskunde of Kunst

EM

Gemeenschappelijk deel
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, LOB LV (alleen in klas 4)
Profielwerkstuk

Profieldeel
Wiskunde A
Economie
Geschiedenis

Keuzevakken in het profieldeel
Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie

Vrije deel
Frans of Duits of Bedrijfseconomie of Aardrijkskunde of Kunst

NG

Gemeenschappelijk deel
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, LOB LV (alleen in klas 4)
Profielwerkstuk

Profieldeel
Wiskunde A
Biologie
Scheikunde

Keuzevakken in het profieldeel
Aardrijkskunde of Natuurkunde

Vrije deel
Frans of Duits of Economie of Kunst

NT

Gemeenschappelijk deel
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, LOB LV (alleen in klas 4)
Profielwerkstuk

Profieldeel
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Keuzevakken in het profieldeel
Biologie

Vrije deel
Frans of Duits of Economie of Kunst

Nieuwe vakken in de bovenbouw

Vrijwel alle vakken die in de onderbouw van onze school worden aangeboden kun je ook in de bovenbouw als eindexamenvak kiezen.
Op de volgende pagina’s staat een beschrijving van de nieuwe vakken in de bovenbouw. Dat zijn de vakken die je nog niet in de derde klas hebt gehad.

Bedrijfseconomie

Als je later een economische studie wilt gaan doen, dan is het vak Bedrijfseconomie bijna een ’must’.
Bij dit vak leer je hoe bedrijven georganiseerd zijn. Naast de verschillende organisatievormen leer je wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een eigen bedrijf.
Denk bijvoorbeeld aan hoe je een product op de markt brengt of hoe je aan je klanten komt.
Natuurlijk leer je ook hoe je de administratie van het bedrijf moet bijhouden en hoe je de informatie uit een balans- en resultatenrekening kan aflezen.
Verder leer je om onderbouwende keuzes te maken op het gebied van studeren, lenen, sparen, het kopen een woning, trouwen, etc. en de financiële en wettelijke consequenties van deze keuzes te benoemen.
Net als bij het vak Economie moet je goed kunnen rekenen, grafieken en tabellen kunnen lezen en de gegevens op juiste wijze verwerken. Bij het vak Bedrijfseconomie is Wiskunde wel verplicht, bij ons op school.

Wiskunde B

Wiskunde B in klas 4 is een verplicht vak bij het NT-profiel. Bij wiskunde B ligt het accent in eerste instantie bij wiskundige vaardigheden; hoe los ik een vergelijking op, hoe kan ik iets moeilijks vereenvoudigen en bij het logisch redeneren.
Bij wiskunde B ga je dan vooral leren hoe je een probleem kunt oplossen, welke stappen je daarbij moet nemen en wat je wel en niet kunt/mag toepassen.

Loopbaan oriëntatie- en begeleiding (lob)

Vanaf klas 4 ga je concreet aan de slag met de toekomst na je eindexamen. Je stelt jezelf de vragen ’Wie ben ik’ en ‘Welke studie of welk beroep past bij mij?’
In klas 4 doe je een beroepsstage waarbij je gaat meelopen in een bedrijf of een instelling.
Je regelt deze stage zelf en gaat bedenken wat voor type werk in de toekomst bij jou past. In klas 5 ga je verder onderzoeken wat voor studiemogelijkheden er zijn: je bezoekt dan Open Dagen van hogescholen. Verder is het decanaat beschikbaar voor advies en begeleiding.