Voor ouders

Schoolplan 2018-2022

U bent hier:
Schoolplan

Schoolplan 2018-2022

Ter inleiding

Voor u ligt het eerste schoolplan van havo De Hof. 
In dit schoolplan worden de uitgangspunten en overtuigingen beschreven op basis waarvan het beleid van havo De Hof verder vorm krijgt.

De missie en visie van de school vormen de basis voor alle besluitvorming. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze de verdeling van inzet en middelen tot stand komt. Dit schoolplan is in de loop van schooljaar 2017-2018 uitgewerkt in samenspraak met het team en de medezeggenschapsraad.

Het doel en de functie van het Schoolplan


Havo De Hof stelt minimaal 1 maal per 4 jaar haar schoolplan vast, waarin zij haar school-, onderwijs- zorg-, personeel- kwaliteit- en financieel beleid beschrijft en toekomstplannen voor het onderwijs van de school. De inhoud van dit document gebruiken we bij het bepalen van de koers. Indien onderwijs of maatschappelijke ontwikkelingen vragen om bijstelling van het beleid worden er aanpassingen gedaan en een gewijzigd plan opgesteld.

De procedure van opstellen en vaststellen van een schoolplan

De directie evalueert samen met haar team jaarlijks het schoolplan: is de missie en visie nog steeds de juiste, wat is er veranderd sinds het vorige document, wat zijn relevante ontwikkelingen en wat zijn de plannen van school voor het onderwijs in de komende vier jaar. Er wordt een opzet gemaakt voor het nieuwe plan, er worden gesprekken/overleggen georganiseerd met het team over de inhoud. Dit proces wordt afgerond als het team kennis heeft genomen van de inhoud en een reactie hierop kon geven. Vervolgens wordt het schoolplan voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (ouders/leerlingen en personeel van de school) ter instemming. 
Na instemming stelt de directie (gemandateerd namens het bestuur) het schoolplan vast en zendt het plan aan de onderwijsinspectie. Het plan wordt gepubliceerd op schoolvensters (zie www.scholenopdekaart.nl)

Aanvullende informatie

Om de kwaliteit van ons onderwijs en organisatie te borgen maakt havo De Hof sinds 2015 een jaarplan met focus op de verschillende stakeholders. Dit resulteert elk jaar in een Jaarplan A3. Hierin beschrijven we onze resultaten, die we als team binnen 1 jaar willen bereiken, binnen de kaders van onze missie en visie voor de school en de strategische kaders van ZAAM-onderwijsgroep.
Dit jaarplan wordt jaarlijks voorgelegd aan onze medezeggenschapraad en gevraagd om instemming op de inhoud, daarnaast wordt het gedeeld met het bestuur.

Algemene gegevens over havo De Hof

De gegevens van de school

Naam school: havo De Hof

Soort onderwijs: categoraal hoger algemeen vormend onderwijs (havo)

Brin-nummer 14FR-08
Onderdeel van ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs

Post adres: 
Dapperstraat 315
1098 BS Amsterdam

Telefoon: 020-8938000
E-mail administratie: info@havodehof.nl
Website www.havodehof.nl

Schoolleiding:

Directeur Mw. J. Jensen-Antonijsen

Afdelingsleider onderbouw Dhr. Drs. M.J. Kok (tevens adjunct directeur)
Afdelingsleider bovenbouw Dhr. S. Schuurman

Gegevens van het bestuur

Havo De Hof is een van de scholen behorend bij het bestuur van de Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs.
College van Bestuur Mw. B. Dijkgraaf (voorzitter)
Dhr. R. Kuiken (lid)

Bezoekadres: 
Dubbelink 2 
1102 AL Amsterdam
Postadres:
Postbus 12426, 1100 AK Amsterdam
Telefoon: (020)  7059600
E-mail info@zaam.nl

De situering van de school

Havo De Hof is sinds 1 augustus 2016 gevestigd aan de Dapperstraat 315 in Amsterdam-Oost. Gelegen tussen de Oosterpark buurt en de Indische buurt bevindt de school zich op een centrale plek in de stad met in de nabijheid diverse mogelijkheden voor sport, theater en samenwerking met lokale bedrijven. De omgeving van de school past bij de schoolpopulatie: een brede diversiteit op het gebied van etniciteit en interesses.

SWOT: sterkte en zwakte, kansen en bedreigingen

Voor het opstellen van ons beleidsplan voor de komende 4 jaren maakten we gebruik van een analyse van onze sterke en zwakke punten en de kansen en de bedreigingen voor de school en tevens het medewerkers tevredenheidsonderzoek en de ITS monitor.
Onderscheidend aan havo De Hof is dat we als school een uniek schooltype aanbieden als enige categorale havo in Amsterdam en dat we hoog scoren op het onderdeel veiligheid. Daarnaast beschikken we over een mooi schoolgebouw en zoeken we gericht de samenwerking op met andere scholen. Dat zijn kenmerken die we in de berichtgeving over de school en in de promotie naar voren laten komen. Het feit dat we, door het ontbreken van een vwo-afdeling, geen garantie kunnen geven voor doorstroom naar het vwo is een zwakte van de school. Deze zwakte hopen we te kunnen ondervangen door gericht te werven voor leerlingen die geen gerichte vwo-ambitie hebben, maar zich focussen op het succesvol doorlopen van de havo. Ook het feit dat we nog weinig ambassadeurs (leerlingen en oud-leerlingen) hebben is een zwakte. We rekenen erop dat met de groei van de school, het aantal ambassadeurs en de naambekendheid mee zullen groeien.

Opbrengsten SWOT

Sterkte

 • Bijzonder schooltype (categorale havo)
 • Positieve sfeer op de school
 • Nieuw en goed ingericht schoolgebouw
 • Hoge score op veiligheidsenquête
 • Kleinschaligheid

Kansen

 • Onderscheidend vermogen
 • Groei naamsbekendheid van de school
 • Eerste examenresultaten – pas beschikbaar in 2018
 • Samenwerkingen met scholen buiten Amsterdam

Zwakte

 • Naamsbekendheid nog beperkt.
 • Positieve ervaringen nog beperkt t.o.v. gevestigde scholen (geen alumni)
 • Geen doorstroomgarantie naar vwo

Bedreigingen

 • Groei havo-afdeling op h/v scholen in oost/centrum als gevolg van uitbreiding plekken op categorale vwo/ gymnasia
 • Te snelle groei van de school
 • Ontwikkelingen concurrenten

Onderwijs

De missie van havo De Hof

Havo De Hof is een zelfstandige categorale havo. Ons havo-onderwijs wordt door het team van docenten, ondersteuners en de schoolleiding met trots succesvol vormgegeven, vanuit de kernwaarden vertrouwen, autonomie en verbondenheid. 
Wij geloven dat iedere leerling talenten heeft en het verdient om zich te ontwikkelen. Wij geloven daarnaast dat je optimaal kunt leren als je voldoende autonomie krijgt, maar je tegelijk verbonden voelt. Havo De Hof is de school waar havoleerlingen uit Amsterdam en de brede omstreken hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een vertrouwde sfeer. Onze medewerkers richten

De visie van havo De Hof

Havo De Hof heeft de ambitie om havoleerlingen op te leiden die hun talenten kennen en over grenzen heen kijken en denken. Leerlingen die zich zowel op onderwerpen uit het traditionele onderwijsprogramma als daarbuiten willen ontwikkelen. Ze zien complexiteit als een uitdaging, nemen initiatief, zoeken langs verschillende wegen naar antwoorden en komen zo tot creatieve en innovatieve oplossingen. Om dit te bereiken staan we ook open voor de samenwerking met en aansluiting bij de initiatieven in de omgeving. Leerlingen leren niet alleen in de school, maar veelal juist daarbuiten. Daarom willen we die spannende, prikkelende en waardevolle buitenwereld de school in halen. De leerling die met deze bagage het havodiploma behaalt, stroomt met de juiste houding, kennis en vaardigheden door naar het hbo of vwo.

Als onderlegger voor alle keuzes die we maken, hebben we de volgende uitgangspunten:

• Leerlingen zijn (mede) eigenaar over hun eigen leerproces
• Leerlingen ontdekken en ontwikkelen talenten
• Leerlingen leren in een setting die aansluit bij de “echte” wereld
• Leerlingen worden voorbereid op de uitdagingen van de toekomst
• Leerlingen worden begeleid bij een bewuste opleidingskeuze


Het doel van De Hof is om leerlingen op te leiden die enerzijds alle basiskennis in huis hebben voor een soepele overgang naar in het vervolgonderwijs (vwo of hbo) en anderzijds bieden we leerlingen de mogelijkheid hun talenten en interesses te ontwikkelen met vaardigheden als (creatief) probleemoplossend denken, samenwerken, ICT-vaardigheden en kritisch denken. 
Deze vaardigheden zijn verwerkt in het onderwijsprogramma. De leerling leert zijn eigen talenten kennen, kan zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren en leert ook buiten de grenzen van de reguliere vakken.

De kernwaarden van havo De Hof

Op havo De Hof werken we vanuit de kernwaarden autonomie, vertrouwen en verbondenheid. 
Om deze begrippen handen en voeten te geven, beschrijven we hier concreet wat zit betekent in ons handelen, naar medewerkers toe en naar leerlingen toe.
Autonomie, vertrouwen en verbondenheid voor medewerkers
Autonomie wordt ook wel zelfbestuur genoemd. In de praktijk betekent dit dat het uitgangspunt in de aansturing van medewerkers is dat zij in staat zijn zelf richting te geven aan de invulling van hun werkzaamheden. Dat klinkt als vrijheid en dat is het ook tot op zekere hoogte. Van medewerkers wordt verwacht dat zij in staat zijn om, als specialist in hun eigen vakgebied, zelf passende keuzes te maken in de inrichting van hun werkzaamheden en verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten die daaruit voortvloeien. Voor de schoolleiding betekent dit dat er een helder kader moet zijn waarbinnen we met elkaar werken, maar dat de schoolleiding zich eerder vragend dan bepalend opstelt. Vertrouwen is het uitgangspunt dat nodig is om deze ruimte te bieden.

Vertrouwen betekent dat we uitgaan van de volgende punten:

 • We onderschrijven de visie van de school en de wijze waarop we met elkaar invulling willen geven aan het onderwijs
 • Afspraak is afspraak, we komen de afspraken die gemaakt zijn, na
 • Als zaken niet goed lopen, spreken we daarin in alle openheid en zoeken in gesprek met elkaar naar een oplossing

Met autonomie als uitgangspunt, vanuit vertrouwen, binnen een afgesproken kader, streven we naar eenheid in de school die leidt tot een gevoel van verbondenheid. Met de groei van de school is het noodzakelijk geworden om te werken in een onderbouw en bovenbouw team. Deze teams zijn met elkaar verantwoordelijk voor de invulling van het schooljaar, van de lessen en het mentoraat tot de activiteitenweken en beleid.

Autonomie, vertrouwen en verbondenheid voor leerlingen

Voor leerlingen betekent autonomie dat docenten ernaar streven het zelfstandig werken en zelf keuzes maken van leerlingen te stimuleren. Leerlingen krijgen een bepaalde mate (door de docent te bepalen) van vrijheid om zelf keuzes te maken binnen de lessen. Als de resultaten van leerlingen teruglopen of tegenvallen, voeren docenten eerdere vragende dan bepalende gesprekken. Als een leerling nog onvoldoende in staat is om te werken binnen het geboden kader van autonomie, worden er afspraken tussen docent en leerling gemaakt om de resultaten te borgen. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen resultaten voelen, als zij ook het vertrouwen krijgen dat zij daar zelf sturing aan mogen geven. Docenten en leerlingen streven hetzelfde doel na; het positief ontwikkelen van een leerling, op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. Het delen van deze doelen en het gemeenschappelijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van leerlingen, evenals het betrekken van leerlingen bij de verschillende activiteiten van de school, versterkt het gevoel van verbondenheid.

De levensbeschouwelijke identiteit

Havo De Hof is onderdeel van de interconfessionele scholengroep ZAAM. 
De protestants-christelijke identiteit van de school is ingevuld op een wijze die past bij de diversiteit van de stad Amsterdam. Leerlingen komen via de lessen levensbeschouwelijke vorming in contact met diverse religies. Christelijke feestdagen zoals Kerstmis krijgen aandacht in de vorm van een bescheiden viering op school. Havo De Hof staat open voor alle leerlingen die zich herkennen in haar kernwaarden en missie en visie, ongeacht de (niet) religieuze achtergrond. Waar nodig houdt havo De Hof op een respectvolle manier rekening met behoeften, binnen het eigen karakter van de school.

Het leerstofaanbod: overzicht vak- en vormingsgebieden en (les)methodes

Havo De Hof werkt met een combinatie van lesboeken en digitale middelen. Deze keuze is bewust gemaakt. De combinatie van boeken en digitale leermiddelen zorgt voor de meest optimale verdeling tussen enerzijds actueel lesmateriaal met ruimte voor differentiëren en anderzijds een vertrouwde basis om op terug te vallen voor leerlingen en ouders. Bij de keuze voor methodes wordt gekeken naar samenhang tussen verwante vakken, naar de ruimte voor leerlingen om zelfstandig te kunnen werken en naar de opbouw richting de vastgelegde eisen in de kerndoelen en eindtermen van het voortgezet onderwijs.

Onderwijstijd en -vormen

Bij de start van het schooljaar worden op basis van de lessentabel en beschikbare lesweken voldoende lessen ingepland om boven de voorgeschreven onderwijstijd voor alle leerjaren uit te komen. Dit heeft geresulteerd in een lessentabel die is voorgelegd aan en instemming heeft van de mr. Naast de regulier ingeplande lessen, hecht havo De Hof veel belang aan extra activiteiten, in de vorm van binnen- of buitenschoolse projecten en (andere) vormen van ervaringsleren. Deze activiteiten worden deels vanuit de vastgestelde ouderbijdrage gefinancierd. Aan de ouders wordt in een ouderbulletin jaarlijks verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage.

Binnen havo De Hof wordt het onderwijs op verschillende wijzen ingevuld:

 • Klassikale lessen, dit zijn de lessen die conform de lessentabel wekelijks aangeboden worden. De lessentabel is vastgesteld door de medezeggenschapsraad.
 • Talentlessen, dit zijn lessen waar leerlingen projectmatig werken aan het ontwikkelen van talenten binnen een zelfgekozen thema
 • Werkweken, leerlingen in leerjaar 1 en leerjaar 4 gaan op werkweek naar een locatie buiten Amsterdam.
 • Projectweken, minimaal twee keer per jaar vervallen de klassikale lessen en ontwikkelen de leerlingen zich binnen een thema buiten de regulieren schoolvakken om. Voorbeelden van thema’s zijn diversiteit, sport en beweging, heden en verleden. Voor leerlingen die op werkweek gaan, vervalt over het algemeen 1 projectweek.
 • Naschoolse activiteiten, diverse naschoolse activiteiten worden georganiseerd, zoals een kunstexpo voor en door leerlingen, een filmfestival, schoolfeesten die door leerlingen georganiseerd worden.

Het onderwijsleerproces:

Havo De Hof werkt vanuit de kernwaarden autonomie, vertrouwen en verbondenheid. Deze driehoek van kernwaarden is het uitgangspunt in al ons handelen.

Pedagogisch handelen
Werken vanuit vertrouwen, autonomie en verbondenheid betekent dat we een aantal uitgangspunten hanteren:

 • Er zijn helder omschreven gedragsregels, deze zijn leidend voor leerlingen en medewerkers.
 • Er is een natuurlijke hiërarchie tussen leerling en medewerker van de school, leerlingen en medewerkers zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. We communiceren op basis van wederzijds respect.
 • Om autonomie te stimuleren is er ruimte voor leerlingen om hun eigen pad te kiezen, binnen de kaders van de school, zonder dat dit afbreuk doet aan een van de andere kernwaarden: verbondenheid of vertrouwen.


Didactisch handelen

Conform onze kernwaarden autonomie, vertrouwen en verbondenheid, is er geen sprake van een strakke vastgestelde didactiek voor havo De Hof. De docent is de expert op zijn of haar thema (vak) binnen het vakgebied van docentschap.

Het didactisch handelen van onze docenten kenmerkt zich door:

 • Aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen; leerlingen doen succeservaringen op.
 • Leerlingen zijn actief betrokken bij het onderwijsproces, er is ruimte voor differentiatie en/of keuzes binnen de les.
 • Leerlingen leren hun kwaliteiten kennen

Bij bijzonderheden, zoals opvallende of tegenvallende resultaten wordt met docenten gesproken over de gemaakte keuzes en wordt –indien nodig- ondersteuning aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld individuele coaching of intervisie.

De docent

Bij het werven en begeleiden van docenten wordt de nadruk bewust gelegd op de expertrol van de docent en de autonomie in de klas. De docent is een expert op een bepaalde thema (het vak) en is een ambachtsman/-vrouw. Het ambacht is lesgeven. Van docenten wordt gevraagd dat zij zichzelf en hun leerlingen uitdagen om de optimale balans te vinden tussen het leren van alle verplichte kennis en vaardigheden, het leren van alle gewenste kennis en vaardigheden en het ontdekken van het plezier in het leren van en met elkaar. Docenten van havo De Hof werken graag samen met leerlingen, zijn zich bewust van het belang van een goede relatie met leerlingen. Daarnaast zijn docenten kritisch op een constructieve manier naar leerlingen, schoolleiding en ouders en nemen initiatief om verder te ontwikkelen.

Ondersteuning en begeleiding

Havo De Hof staat sinds de invoering van Passend Onderwijs, voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat een leerling die wordt aangemeld, de juiste ondersteuning en begeleiding krijgt bij het onderwijs dat hij/zij nodig heeft om het examen met goed gevolg af te sluiten. Havo De Hof werkt binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam Amstelland. Havo De Hof neemt haar verantwoordelijkheid om de leerling optimaal te begeleiden binnen havo De Hof of naar een andere school binnen het samenwerkingsverband waar een passende ondersteuning kan worden geboden. Deze laatste verantwoordelijkheid nemen wij in uiterste gevallen, in samenspraak met ouders, leerling en samenwerkingsverband. De zorgcoördinator verzorgt, in samenspraak met de afdelingsleider dit traject. In het schoolondersteuningsplan staat zo concreet als mogelijk beschreven welke ondersteuning wij wel en niet kunnen bieden voor leerlingen. Tijdens de open dagen en intakegesprekken worden de behoeftes van leerlingen al geïnventariseerd en worden de (on)mogelijkheden binnen havo De Hof besproken.
Het schoolondersteuningsplan is terug te vinden op de website (www.havodehof.nl-zorg-en-begeleiding).

Het personeelsbeleidsplan

Net zoals in het handelen met betrekking tot onderwijs en leerlingen, werken we ook in het personeelsbeleid vanuit de kernwaarden vertrouwen, autonomie en verbondenheid. Het creëren van een inspirerende, uitdagende en positieve werkomgeving is een dagelijks streven van de schoolleiding. Juist omdat mensen de belangrijkste schakel vormen om tot onderwijskwaliteit te komen, hechten we groot belang aan goed P&O-beleid. Vanuit ZAAM wordt de directie, waar nodig, ondersteund door een P&O adviseur.
Medewerkers in vaste dienst hebben elke twee jaar een ontwikkel- en beoordelingsgesprek, medewerkers die nieuw in dienst zijn hebben in één jaar al een ontwikkel- en beoordelingsgesprek. 
Uitgangspunt bij zowel het ontwikkel- als het beoordelingsgesprek voor docenten is de wet BIO, voor ondersteuners en schoolleiding zijn het uitgangspunten de kwaliteitscriteria die in het functieboek van ZAAM staan beschreven.

Het wervings- en begeleidingsbeleid van havo De Hof voldoet aan de volgende succesbepalende factoren:

 • We zijn in staat gekwalificeerde en betrokken medewerkers binnen te halen en te behouden
 • We geven erkenning en waardering aan onze medewerkers;
 • We voeren een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering;

Zoals alle scholen binnen het bestuur van ZAAM, heeft ook havo De Hof heeft ervoor gekozen om het ‘’Eigen Regie-model’’ te hanteren om toe te werken naar deze succesbepalende factoren.

De functiemix

Havo De Hof streeft ernaar om voor 2020 de streefcijfers van de functiemix te hebben behaald, middels gerichte werving en een aantal interne sollicitatierondes.

Verzuim

Het verzuim door ziekte is op havo De Hof laag, om dit cijfer laag te houden worden regelmatig informele, preventieve gesprekken gevoerd met medewerkers, is er vanuit de schoolleiding, ondersteuners en docenten aandacht voor elkaar en wordt er meegedacht over oplossing bij oplopende werkdruk of andere belastende klachten.

Verlof

Verlof voor medewerkers wordt toegekend op basis van de regelingen in de cao, slechts in uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken. Verlof buiten de cao om kan in overleg, vanuit het persoonlijk budget en mits dit niet tot onoverkomelijke last voor anderen (leerlingen, ouders, danwel collega’s) leidt.

De opleidingsschool

Havo De Hof is nog geen opleidingsschool maar heeft de ambitie om de komende jaren een opleidingsschool te worden. De meerwaarde van een opleidingsschool is het feit dat we daarmee gericht startende docenten bij de school kunnen betrekken met de laatste inzichten vanuit het leraarschap en dat we daarnaast een eigen kweekvijver kunnen opzetten voor docenten die goed invulling kunnen geven aan het onderwijs vanuit de uitgangspunten die in dit schoolplan beschreven zijn.

Scholing

Scholing van medewerkers gebeurt deels op initiatief van de school met invulling die door de schoolleiding is bepaald en deels door eigen invulling van de medewerker. Waar mogelijk wordt tijd voor scholing toegekend, ook als deze niet direct herleidbaar is tot meerwaarde voor havo De Hof. De reden hiervoor is dat we de brede talentontwikkeling die we leerlingen gunnen, ook onze medewerkers gunnen. Bekostiging van scholing is in principe alleen mogelijk als de scholing ook meerwaarde heeft voor havo De Hof of ZAAM scholengroep.

Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de schoolleiding

De vrouw/man verhouding in de schoolleiding is 1:2. De vrouw/man verhouding in de school is 4:3.
De huidige verdeling is, zeker gezien de verschillende type persoonlijkheden in de schoolleiding en de individuele kwaliteiten, naar wens. Bij uitbreiding van de schoolleiding zal na vaststellen van gelijke geschiktheid de evenredige vertegenwoordiging meewegen, evenals de karaktereigenschappen van het nieuwe lid van de schoolleiding. Uitgangspunt bij elke benoeming is de beste man of vrouw op zijn of haar plek.

Organisatie en beleid

De formele organisatie met zeggenschap

De schoolleiding heeft een portefeuilleverdeling gemaakt die recht doet aan de kwaliteiten en expertise van de leden van de schoolleiding. Deze portefeuilleverdeling wordt bij de start van het schooljaar gedeeld met het medewerkersteam en staat beschreven in de schoolgids. 
 In het kader van overzichtelijkheid voor docenten, ouders en leerlingen is er een onderbouw en bovenbouwverdeling gemaakt voor de dagelijkse aansturing. De schoolleiding werkt vanuit het principe van collegiale medeverantwoordelijkheid, hetgeen betekent dat ouders, leerlingen en collega’s bij afwezigheid van een van de leden van de schoolleiding, altijd naar een ander lid kan stappen. De formele zeggenschap is ingevuld in een deelraad, die in een ideale situatie bestaat uit 1 ouder, 1 leerling en 2 medewerkers. Indien de medezeggenschap niet volledig ingevuld is, wordt hier door de deelraad, gesteund door de schoolleiding, actief op geworven tot er een volledige vertegenwoordiging is.

De overlegstructuren

Er zijn diverse overlegstructuren ingericht op havo De Hof:

 •  Groot schoolleiding overleg: wekelijks komt de schoolleiding bijeen met de administratie en roostermaker om organisatorische zaken door te spreken
 • Klein schoolleiding overleg: wekelijks komt de schoolleiding bijeen om onderwijskundige zaken en personeelszaken door te spreken, op regelmatige basis sluit de zorgcoördinator aan om leerlingenzaken, beleid of de ondersteuning van docenten met betrekking tot de zorg te bespreken.
 • Teamoverleg, de onderbouw- en bovenbouwteams komen regelmatig per jaar bij elkaar om team specifieke zaken door te spreken en afspraken te maken ter verbetering of bestendiging van het onderwijs.
 • Mentoren overleg, de afdelingsleiders bespreken op regelmatige basis (tenminste 4x per jaar) met de mentoren de voortgang van de leerlingen binnen een leerjaar
 • Sectieoverleg, op het vaste overlegmoment, of daarbuiten op eigen initiatief, is ruimte voor sectieoverleg voor docenten.
 • Algemene personeelsbijeenkomst, bij de start en de afsluiting van het schooljaar is een algemene personeelsbijeenkomst voor alle medewerkers.
 • Studiedagen, tijdens studiedagen worden alle docenten gezamenlijk of in kleinere groepen ingedeeld, afhankelijk van de invulling van het studieprogramma.

Veiligheid

De fysieke veiligheid 


De fysieke veiligheid is geregeld via de Arbowet, de daaraan gekoppelde risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het hieraan verbonden plan van aanpak. De verantwoordelijkheid voor de RI&E en het plan van aanpak ligt bij de preventiemedewerker. Deze taak is neergelegd bij de schoolleiding. 
Voor het ontruimingsplan en de ontruimingsoefeningen is een ploegleider BHV verantwoordelijk. 
De jaarlijkse ontruimingsoefening moet zorgen voor voortdurende aandacht voor het ontruimingsplan. Met de groei van de school en door de opbouw van de school is er grote behoefte tot het uitbreiden van het aantal bhv’ers. Havo De Hof streeft ernaar om in 2018 dagelijks op elke verdieping, met uitzondering van de kelder en het dakterras een opgeleide bhv’er te hebben.

De sociale veiligheid 


Een veilig leef- en werkklimaat voor leerlingen én personeelsleden is voorwaarde voor goed onderwijs. Om zicht te houden op de sociale veiligheid binnen en rondom havo De Hof komt elke ca. 4-6 weken de community groep bij elkaar. In deze groep zitten leerlingen uit alle leerjaren, docenten, ondersteuners en leden van de schoolleiding. In de community groep wordt altijd gestart met de vragen: hoe gaat het in de klas, hoe gaat het in de school en hoe gaat het in de omgeving. Zowel leerlingen als medewerkers kunnen agendapunten aandragen voor de community werkgroep. De voorzitter en notulist van de werkgroep zijn leerlingen. 


De uitgangspunten voor het sociale veiligheidsbeleid van havo De Hof zijn: 
·

 • Preventief werken, continue aandacht voor het klimaat in de school, ook als er geen bijzonderheden zijn.
 • een helder pedagogisch klimaat, met heldere regels;

 • heldere procedures met betrekking tot de incidentenregistratie; 

 • scholing en training voor personeel en leerlingen;
 • de ITS-sociale veiligheidsmonitor. 


Om een veilige school te behouden en te versterken zijn scholing en training nodig voor personeel, leerlingen en ouders.

Het schoolveiligheidsplan 


Het veiligheidsbeleid wordt verder uitgewerkt in het schoolveiligheidsplan. Hierin staan alle zaken die met veiligheid op onze school te maken hebben, van de taakomschrijving van de veiligheidscoördinator tot het convenant veiligheid met het stadsdeel en het protocol schoolfeesten. Het schoolveiligheidsplan is voortdurend in ontwikkeling.

Financiën

Havo De Hof streeft ernaar zichzelf zelfstandig te kunnen onderhouden door een optimale verdeling van middelen. De volgende uitgangspunten zijn van belang bij de verdeling van middelen:

 • We trachten de gemiddelde klassengrootte op 25,5 leerlingen te houden, met een wenselijk maximum van 30, maar een uiterst maximum van 32 leerlingen per klas.
 • We bieden tenminste 4 jaar lang alle 4 de profielen aan in de bovenbouw, ook als dit leidt tot kleinere groepen dan financieel wenselijk.
 • De leermiddelen moeten voldoen aan de eisen die havo De Hof stelt aan goede leermiddelen
 • We streven ernaar de overhead te beperken. Gedurende de groei van de school is de overhead nog relatief duur.

Vrijwillige ouderbijdrage

Havo De Hof vraagt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage, dit is naast het bedrag voor de werkweek. Ouders worden geïnformeerd dat zij niet verplicht zijn deze bijdrage te betalen. 
Havo De Hof vindt het belangrijk om een aantal activiteiten te organiseren in geprogrammeerde onderwijstijd die bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen op sociaal en persoonlijk vlak. Voorbeelden hiervan zijn onze extra sportactiviteiten, gastdocenten, projecten in de buurt van de school en elders in de stad. Dit zijn activiteiten die bijdragen aan burgerschapsvorming en veelal buiten de klas en het schoolgebouw plaatsvinden. Daarnaast wordt ons Havo Talent programma met de externe gastdocenten deels gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Over de besteding van de ouderbijdrage worden ouders middels het ouderbulletin, met fotomateriaal -indien beschikbaar- geïnformeerd.

Sponsoring

Havo De Hof is terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de ouderbijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden. Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd (sponsoring). In geval van mogelijke sponsoring zal worden voldaan aan wettelijke voorwaarden en wordt het landelijk convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” (2009) gevolgd.

Dit houdt in dat sponsoring alleen gebeurt als het:

 • Verenigbaar is met de pedagogische- en onderwijskundige taak en doelstelling van de betreffende school;
 • In overeenstemming is met de goede smaak en het fatsoen;
 • Geen schade berokkent aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen;
 • De objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen niet in gevaar brengt;
 • De onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloedt;
 • Niet in strijd is met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt

Kwaliteitsbeleid

De kwaliteitsagenda

De kwaliteitszorg van havo De Hof is in eerste plaats gebaseerd op het voldoen aan wet- en regelgeving en in de tweede plaats aan het houden aan de resultaat-afspraken die ZAAM zich als organisatie stelt. Havo De Hof breidt de kwaliteitscyclus uit met indicatoren die relevant zijn voor de eigen situatie. Naast het doel van het onderwijs (wet- en regelgeving), wordt in deze indicatoren ook meer de bedoeling van het onderwijs van de school opgenomen in het A3 jaarplan.
De A3 methodiek is een benadering voor het gezamenlijk creëren, realiseren en monitoren van het jaarplan in een planning & control-proces. Volgens de methodiek stelt de directeur in overleg met het team jaarlijks een A3-jaarplan op, met als kader het A-3 jaarplan van ZAAM.

Aan de hand van het A3 jaarplan van de school voert het College van Bestuur jaarlijks twee managementgesprekken met de directeuren. In deze gesprekken bepaalt de directeur de agenda, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan het A3 jaarplan.
In juni wordt het functionering- of beoordelingsgesprek met de directeur gevoerd door het College van Bestuur. Hier komt het functioneren van de directeur ter sprake.

De onderwijsresultaten en doorstroom

De kwaliteitszorg van havo De Hof is gebaseerd het verbeteren van resultaten van de school en op het voldoen aan wet- en regelgeving. Wij willen onze resultaten graag laten zien en ons verantwoorden naar ons bestuur, de inspectie maar zeker ook naar onze ouders, leerlingen en andere belanghebbenden. Wij hebben ervoor gekozen om te werken met Scholen op de Kaart van de VO-raad om onze onderwijsresultaten en doorstroom-resultaten te publiceren voor de horizontale verantwoording. Havo De Hof heeft van de Inspectie nog geen beoordeling van de inspectie gekregen, door de veranderde beoordelingssystematiek van de onderwijsinspectie.
Havo De Hof streeft ernaar niet alleen een basisarrangement toegekend te krijgen, maar ook een predicaat excellente school voor havoleerlingen te verdienen.

Financieel beleid

Bekostiging vanuit het Rijk

ZAAM heeft een toedelingssystematiek voor de verdeling van de rijks bekostiging over de scholen en de bijdragen van de scholen aan de gemeenschappelijke kosten uitgewerkt.
Kernpunten hierin zijn:

 • Alle middelen volgen de rijkssystematiek naar de scholen; bijdragen voor gezamenlijke en centrale lasten.
 • Toerekening van indirecte kosten meestal verdeeld naar leerlingaantal. Daar waar zinvol kan een verdeling naar werkelijk gebruik uitgangspunt worden (ICT)
 • Een aantal kosten wordt in eerste instantie ten laste van gemeenschappelijke budgetten gebracht omdat er sprake is van niet beïnvloedbare ongelijke startpositie (zoals bijvoorbeeld wachtgeld en groot onderhoud).

Groei: In de begroting van de scholen worden de kosten meegenomen van de geprognosticeerde groei bij aanvang van het schooljaar dat start in augustus van het begrotingsjaar. Daarbij zijn de baten van de groei voor 75% vertaald in personeelslasten. De werkelijke aantallen bepalen (aan het eind van het kalenderjaar) de definitieve begrotingsruimte.

De begroting

De financiën worden tweemaal per jaar (in het voor- en najaar) door de directeur en de financieel controller besproken met het bestuur. Rapportage (en vaststelling) vindt plaats in het College van Bestuur. In het voorjaargesprek wordt het financiële resultaat van het jaar daarvoor besproken en de rapportage van de loonkosten van het eerste kwartaal. Tevens wordt de leerling prognose van het komende schooljaar herijkt en wordt een prognose gegeven over de in te zetten fte’s per nieuw schooljaar in samenhang met de vastgestelde begroting van het kalenderjaar. 
In het najaarsgesprek gaat het om de halfjaarrapportage, de eindejaar prognose en de begroting voor het jaar erop. De begroting wordt door het College van Bestuur begin december vastgesteld. Bij aanpassing van de leerlingenprognose voor het komende schooljaar kan de begroting worden aangepast.

De vaststellingsparagraaf

Dit schoolplan heeft het volgende traject tot vaststelling doorlopen:
18 oktober 2017: de eerste versie, op basis van opbrengsten van studiedagen in schooljaar 2015-2016 en schooljaar 2016-2017 gedeeld en besproken in het team.
November 2017: Aanvullingen van team verwerkt
15 december 2017 : Besproken in de medezeggenschapsraad.
21 december 2017 : Feedback van de medezeggenschapsraad ontvangen en verwerkt.
5 april 2018: Tweede versie voorgelegd aan medezeggenschapsraad en feedback ontvangen en verwerkt.
18 juni 2018: Besproken in de voltallige medezeggenschapsraad en vastgesteld door:

Mw. N. Burleson-Cambridge, ouder


Dhr. D. Kloosterhuis, medewerker, voorzitter Medezeggenschapsraad


Mw. T. van Mil, medewerker

Dhr. J. de Wit, ouder