Klachten

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar ouders of leerlingen een klacht over hebben. Zij kunnen dan een klacht indienen.

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, gedrag van leerkrachten of pesten. Allereerst verwachten we dat de klacht besproken wordt met degene tegen wie de klacht gericht is. Als dit geen positief effect heeft, kan de klacht worden besproken met de directie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting ZAAM.

De klachtenregeling van Stichting ZAAM staat vermeld op de website van Stichting ZAAM: klachtenregeling. U kunt daar de actuele klachtenregeling downloaden.

Havo De Hof is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, afgekort GCBO. Zie ook de website.

De klachtencommissie geeft advies over de klacht. Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken.

Commissie van Beroep voor Examens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets van het schoolexamen), kan de directeur maatregelen treffen.
In het Eindexamenbesluit VO (een wettelijke regeling) staat dat de directeur van de school dan bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen of deelname aan een toets kan ontzeggen. Wanneer je het niet eens bent met de maatregel die door de directeur is genomen, kan je in de eerste instantie bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan je tegen de beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens van Stichting ZAAM. Van belang is:

  • dat je het beroep instelt binnen 5 werkdagen nadat de beslissing aan je bekend is gemaakt.
  • dat je het beroep schriftelijk instelt en in je beroep de redenen van je beroep beschrijft.
  • dat je het beroep stuurt naar de Commissie van Beroep voor Examens Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam.

In de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen is precies beschreven hoe je beroep kunt instellen en hoe het beroep wordt behandeld door de Commissie van Beroep voor Examens. Een exemplaar van de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen kan worden opgevraagd bij de schoolleiding.

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws