Schoolregels

Op tijd komen

 1. Leerlingen zijn op tijd voor de lessen. Als een leerling minder dan 10 minuten te laat is, haalt hij/zij een te laat briefje. Alleen met een te laat briefje is er toegang tot de les.
 2. Is een leerling meer dan 10 minuten te laat, dan meldt hij/zij zich bij de conciërge en gaat hij/zij zelfstandig aan het werk op de verdieping waar zijn/haar les is.

In de lessen

 1. Tijdens de les gebruiken leerlingen en docenten de digitale middelen alleen voor zaken die met de lesinhoud of het onderwijs te maken hebben.
 2. In de lessen dragen leerlingen geen jassen of petten/mutsen. Jassen kunnen worden opgehangen aan de kapstokken of in de kluisjes worden opgeborgen.
 3. Leerlingen gebruiken de iPad in de klas alleen voor schoolwerk.
 4. Leerlingen mogen, op aanwijzing van de docent, op de verdieping werken.
  De leerlingen zorgen ervoor dat zij daarbij anderen niet storen.
 5. De les is pas afgelopen wanneer de bel gaat. Docenten zorgen ervoor dat de les tijdig wordt afgesloten. Leerlingen mogen het lokaal niet eerder verlaten en laten het lokaal schoon en netjes achter.
 6. Wanneer een leerling uit de les wordt uitgestuurd, meldt hij/zij zich bij de coördinator van de dag. Aan het einde van de les meldt hij/zij zich bij de desbetreffende docent met een ingevuld uitstuurbriefje.

In de pauzes

 1. Leerlingen lopen rustig op de trappen. In het trappenhuis wordt geen iPad of telefoon gebruikt.
 2. Leerlingen mogen tijdens de pauze op de leerpleinen, het schoolplein of in de aula zijn.
 3. Leerlingen eten en drinken alleen op het schoolplein of in de aula (uitzondering voor flesjes water). Op de leerpleinen wordt niet gegeten en gedronken.
 4. Leerlingen mogen hun iPad gebruiken tijdens de pauze. De iPad moet tijdens de les gebruikt kunnen worden, leerlingen dienen een opgelade iPad mee te nemen naar school.
 5. Leerlingen van leerjaren 1 en 2 blijven tijdens de pauze op school.

In het gebouw

 1. De gehele school, inclusief het schoolplein, is rookvrij en snack/fastfood vrij.
 2. In de hele school is fotograferen, filmen of het maken van geluidsopnames zonder toestemming vooraf van een medewerker niet toegestaan.

In de omgeving

 1. De telefoon van de leerling is thuis of in de kluis.
 2. Ouders die school of hun kinderen willen bereiken, kunnen dat doen via het centrale nummer van de school: 020-8938000.
 3. Leerlingen stappen van hun fiets af voordat ze de ingang naar de fietsenstalling betreden. Het is niet toegestaan om te fietsen in de fietsenstalling of op de helling er naar toe.
 4. Leerlingen houden rekening met het overige verkeer voordat zij de fietsenstalling ingaan.
 5. Leerlingen en medewerkers maken deel uit van de gemeenschap rondom de Dapperstraat. We dragen er zorg voor dat we geen overlast veroorzaken.

Naast de schoolregels, hanteren wij ook de regels zoals deze in de wet zijn vastgelegd. In ons schorsings- en verwijderingsprotocol vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met (ernstig) grensoverschijdend gedrag.

Huisregels m.b.t. genotmiddelen

Hieronder staan een aantal huisregels uitgewerkt m.b.t. genotmiddelen. Sommige regels gelden voor de dagelijkse gang van zaken op school. Andere zijn alleen van toepassing op speciale gelegenheden zoals feesten, werkweken, excursies, schoolreisjes of bijzondere gelegenheden. Wanneer er (feestelijke) bijeenkomsten plaatsvinden -binnen en/of buiten de school- onder de verantwoordelijkheid of in naam van de school, beschouwt de school het als haar verantwoordelijkheid om duidelijke afspraken te hanteren m.b.t. het gebruik van genotmiddelen.

Roken

Havo de Hof wil een gezonde school zijn. Het spreekt voor zich dat roken daar niet bij past. Daarom streven we naar een rookvrije school. Daarvoor zijn de volgende huisregels opgesteld:

1. De school is een openbaar gebouw waarin jonge mensen opgroeien en waar we de opdracht hebben om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl voor onze leerlingen. Goed voorbeeldgedrag is daarbij essentieel. Daarom kiest Havo de Hof ervoor geen aparte rookplek in te richten. Wij willen zelfs een stap verder gaan en hebben een rookvrij schoolplein. School mag niet de plek zijn waar kinderen leren roken. Hoe eerder kinderen beginnen met roken, hoe groter de kans dat zij hun leven lang verslaafd blijven.

2. Aangezien we overtuigd zijn van het belang van ‘de gezonde school’ en onze voorbeeldfunctie, betekent dit ook dat er bij activiteiten waarbij leerlingen betrokken zijn niet wordt gerookt door leerlingen en medewerkers. Denk daarbij aan klassenavonden, schoolfeesten, excursies, werkweken en andere activiteiten waar leerlingen bij zijn.

3. In het kader van ons streven naar een rookvrije school is het wenselijk dat medewerkers niet roken op het schoolterrein in het zicht van de leerlingen. Niet tijdens lesdagen, maar ook niet bij personeelsbijeenkomsten met een gezelligheidskarakter.

Alcohol

De school wil in het kader van de gezonde school uitstralen dat gezelligheid en feest vieren heel goed kan zonder het nuttigen van alcohol en dat dat eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld is. Hiermee willen we voorkomen dat er een automatische koppeling ontstaat tussen alcohol en feestelijkheid.

Bij het opstellen van de huisregels realiseren we ons dat we ook te maken kunnen hebben met bovenbouwleerlingen die 18 jaar of ouder zijn. Volgens de wet mogen zij alcohol drinken. Toch zijn er goede redenen om daar als school anders mee om willen gaan: Het uitstellen van alcohol drinken is beter voor van de gezondheid, ook voor 18 tot 24 jarigen. Het voorkomt vroegtijdige beschadiging van de hersenen. De hersenen zijn nog tot het 25e levensjaar in ontwikkeling. Geen alcoholgebruik is beter beheersbaar dan het beperkt toestaan. Indien voor meerderjarige leerlingen (18+) alcohol wordt toegestaan, bestaat de kans dat zij alcohol doorgeven aan de jongere leerlingen. Dit is moeilijk te controleren. Indien leerlingen ’s avonds alcohol drinken tijdens schoolfeesten of werkweken, zijn ze minder actief bij dagactiviteiten.

Het spreekt voor zich dat alcohol nuttigen en leren en werken niet samen gaan. Denk ook aan mogelijke calamiteiten. Daarom hebben wij de volgende huisregels geformuleerd:

1. Op school is het niet toegestaan alcohol in bezit te hebben of onder invloed van alcohol te zijn. Wanneer iemand onder invloed van alcohol is, kan hij niet goed werken of leren.

2. Op klassenavonden, feesten, werkweken, schoolkamp en andere bijeenkomsten worden geen alcoholhoudende dranken geschonken. Het is ook niet toegestaan alcoholhoudende drank in bezit te hebben of onder invloed te zijn van alcohol.

3. In het kader van het goede voorbeeld geven, verdient het aanbeveling af te spreken dat begeleiders ook geen alcohol drinken bij activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerd worden. Denk daarbij aan klassenavonden, feesten, werkweken, excursies, schoolkamp, etc.

Tijdens personeelsbijeenkomsten die een gezelligheidskarakter dragen; zoals een receptie, personeelsfeest, een drankje na een studiedag of een andere personeelsactiviteit na werktijd is het nuttigen van alcohol – met mate – mogelijk. In principe gaan we er vanuit dat we op bijeenkomsten waar leerlingen bij betrokken zijn geen alcohol gebruiken.

Cannabis & andere drugs

Met cannabis wordt bedoeld: wiet, marihuana, hasj en alle andere producten waarin cannabis verwerkt is. Voorbeelden van overige drugs zijn XTC, cocaïne, amfetamine en heroïne. Volgens de wet is het verboden hasj, wiet of marihuana en andere drugs in bezit te hebben of te verhandelen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat gebruik en/of bezit ervan op school verboden is.

Drugsgebruik kan tot allerlei vormen van gezondheidsschade leiden, bijvoorbeeld: Cannabisproducten verminderen het reactie- en concentratievermogen en het korte termijngeheugen, waardoor school- en werkprestaties nadelig beïnvloed kunnen worden. Cannabis kan psychotische symptomen veroorzaken. Drugs kunnen leiden tot sociaal ontremd gedrag, zoals vandalisme en geweld. Excessief drugsgebruik kan leiden tot financiële problemen, die crimineel gedrag of schooluitval tot gevolg kunnen hebben.

De huisregels rondom m.b.t. bezit en/of gebruik van cannabis en andere drugs zijn:

1. Het gebruik van cannabis/ drugs door leerlingen en medewerkers is verboden. Op school en tijdens activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd (zoals o.a. klassenfeesten), is de leerling en medewerker niet onder invloed van cannabis of drugs, evenmin bezitten leerlingen cannabis/ drugsproducten.

2. Tijdens de les, buitenschoolse activiteiten of rond het schoolplein is bezit en handel van cannabis/drugsproducten verboden. Onder handel (dealen) wordt verstaan het al dan niet gratis verstrekken, verkopen, kopen, vervoeren en afleveren van soft- en harddrugs.

Overige bepalingen

In bepaalde gevallen kan de schoolleiding besluiten van de genoemde afspraken af te wijken of afspraken aan te vullen. Als leerlingen of hun ouders/verzorgers vragen hebben over deze regels, kunnen zij daarvoor terecht bij hun mentor of afdelingsleider.

Handhaven van de afspraken

Het naleven van de regels zal gecontroleerd moeten worden, bijvoorbeeld middels surveillance.
1. Begeleiding en het pedagogisch gesprek
Uitgangspunt bij de vormgeving van de “gezonde school” is dat we het gedrag, de leefstijl, van leerlingen positief willen beïnvloeden. Daartoe gaan we het pedagogisch gesprek aan met leerlingen. Het gaat erom dat de leerling bewust nadenkt over zijn leefstijl en de invloed van zijn leefstijl op anderen en zijn omgeving. Investeren in bewustwording vraagt tijd, voorlichting, dialoog. Daarbij kunnen we gebruik maken van allerlei organisaties, zoals de GGD. Leerlingen kunnen indien daar aanleiding toe is, verplicht of vrijwillig, doorverwezen worden naar deze organisaties; soms vanuit preventief oogpunt en soms voor hulpverlening.
2. Controle en toezicht
Indien preventie niet toereikend is en controle noodzakelijk lijkt te zijn om de principes van ‘de gezonde school’ hoog te houden, kunnen we besluiten over te gaan tot bijzondere maatregelen, zoals kluiscontrole, inschakelen politie of het inzetten van alcoholtests (zie bijlage)
3. Overtreding van de regels, en dan?
Wanneer een leerling de regels overtreedt, wordt hij/zij hierop aangesproken of worden passende maatregelen getroffen.

Bij recidive volgt een gesprek met de mentor/afdelingsleider/directeur. De school zal zo nodig in contact treden met de ouders/verzorgers en verdere afspraken met de leerling en ouders maken. Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, kan uitsluiting van die activiteit of van de eerstvolgende activiteit een gevolg zijn.

Wanneer bij activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school vallen, het vermoeden bestaat dat een leerling voorafgaand alcohol of drugs gebruikt heeft, zal de school altijd in contact treden met de ouders/ verzorgers. Er worden dan afspraken gemaakt over strafmaatregelen, bijvoorbeeld uitsluiting van activiteiten. Bij zeer ernstige overtreding kan de sectordirecteur overgaan tot interne schorsing.

Wanneer er sprake is van handel (dealen) in cannabis/ drugsproducten schakelt de schoolleiding de politie in. Ook neemt de school afhankelijk van de ernst van de overtreding in samenspraak met politie en ouders maatregelen.

Bijlage: bijzondere maatregelen

a. Kluiscontrole
Controle op het bezit van drugs en alcohol bevattende dranken kan door middel van een kluiscontrole. Het kluisje is tijdelijk ter beschikking gesteld voor de leerling, maar blijft eigendom van de school. Het doorzoeken van kluisjes is toegestaan. De school kan hierbij kiezen tussen aangekondigde controles en/of controles bij verdenking. De kluiscontrole wordt door minimaal twee personen uitgevoerd. In dat geval is er altijd een getuige.

b. Inschakelen politie

Voor leerlingen onder de 18 jaar geldt dat zij in geen enkel geval in het bezit mogen zijn van alcohol en drugs. Het bezit van drugs en dealen is in het algemeen strafbaar. Bij ernstige verdenking wordt dan ook de politie ingeschakeld.
c. Alcoholtests
Alcoholtests vóór schoolactiviteiten of – feesten kunnen leerlingen ontmoedigen om in te drinken en het kan een positieve uitwerking hebben. Medewerkers mogen aan jongeren vragen of ze bereid zijn om mee te doen aan een blaastest. De jongeren mogen dit weigeren, maar de school kan vervolgens zelf de gevolgen van het weigeren van de blaastest bepalen. In het algemeen geldt: wie boven de toegestane norm scoort, wordt de toegang tot het feest geweigerd.

Geen grensoverschrijdend gedrag

Naast deze schoolregels, handhaven wij de volgende regels, die ook in de wet zijn vastgelegd. Het is niet toegestaan om:
– te roken in school of op de trappen en het schoolplein,
– alcohol, drugs of (nep)wapens mee te nemen naar school,
– onder invloed van verboden middelen te zijn op school,
– fysiek of verbaal geweld te gebruiken, om te bedreigen, te pesten, mensen onder druk te zetten.
– te stelen, zonder toestemming zaken te ruilen of om gestolen waar aan te bieden.
– foto of videobeelden of geluidsopnames van leerlingen of medewerkers of bezoekers te maken of te verspreiden zonder toestemming van de schoolleiding.

In ons schorsings- en verwijderingsprotocol vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met (ernstig) grensoverschrijdend gedrag. Dit protocol is terug te vinden op de website onder ouders protocollen  protocol schorsing.

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws